Shikashi - Fukushi kirisute no jidainni

Постер: Shikashi - Fukushi kirisute no jidainni
  • Страна: Япония
  • Хронометраж: - мин.
  • Год: 1991
  • Режиссер: Хирокадзу Корээда
описание